Algemene voorwaarden

­ALGEMENE VOORWAARDEN DESIGN BY NADINEA

Interieurarchitectuur Advies & Realisatie, design & ontwerp

 

Artikel 1. Definities en geldingsbereik

 • Onder Nadinea wordt verstaan: DESIGN BY NADINEA Interieurarchitectuur Advies & Realisatie, gevestigd te Muiden, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi- & Eemland onder nummer: 52571564.
 • Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die een overeenkomst aangaat met, een offerte aanvraagt bij of een opdracht plaatst bij Nadinea, dan wel degene aan wie Nadinea een aanbod doet.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van diensten, leveranties en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Nadinea. De toepasselijkheid wordt door de Opdrachtgever aanvaard door het vragen van een offerte, het geven van een opdracht en/of door het sluiten van een overeenkomst, en voorts door iedere andere handeling waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar welke andere algemene voorwaarde dan ook wordt door Nadinea niet aanvaard.
 • Onder werkdag wordt verstaan: een kalenderdag, niet zijnde een rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen zijn onwerkbaar indien door omstandigheden, niet voor rekening van Nadinea komende, minstens 5 uren door het grootste deel van de mensen of machines niet kan worden gewerkt. Voor halve werkdagen geldt hetzelfde met dien verstande dat i.p.v. 5 uren 2 uren wordt gelezen.
 • Onder stelpost wordt verstaan: in de aannemingssom begrepen bedragen, genoemd in de overeenkomst, en die zijn bestemd voor het aanschaffen en/of verwerken van materialen dan wel voor het verrichten van werkzaamheden die op het moment van overeenkomst niet voldoende zijn bepaald en die nadere invulling vereisen.
 • Onder aanneming van werk wordt eveneens verstaan aanneming van werk in regie, tenzij uit de strekking of aard van de bepaling het tegendeel blijkt.

Artikel 2. Consumentenbepalingen

Wanneer de Opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepalingen die in strijd zijn met het bepaalde, opgesomd in de art. 6:236 en 6:237 BW, zoals o.a. te noemen de risicoregeling voor loon- en prijsstijgingen. In deze gevallen geldt het bepaalde in genoemde artikelen van het burgerlijk wetboek.

 

Artikel 3. Aanbieding, overeenkomst en prijs

 1. Opdrachten door Opdrachtgever kunnen bestaan uit het Nadinea verzoeken tot het geven van Advies op het terrein van woning-, kantoor en/of bedrijfspand en/of winkelgebied inrichting en interieurarchitectuur, het Begeleiden bij de uitvoering daarvan door derden in opdracht van Opdrachtgever, en/of daadwerkelijk door Nadinea (laten) Uitvoeren en Monteren daarvan. Alles in de meest ruime zin.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvrage door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Zij zijn gebaseerd op de per aanbiedingsdatum geldende prijzen, tarieven, honoraria, etc. Tenzij daarop anders aangegeven worden offertes 30 dagen gestand gedaan.
 3. Opdrachten worden geaccepteerd onder het voorbehoud dat de vereiste vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen etc. worden afgegeven. Zij zijn pas bindend wanneer acceptatie ervan schriftelijk is medegedeeld, dan wel wanneer uit enige handeling van Nadinea blijkt dat een overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Tenzij anders is overeengekomen gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting, exclusief heffingen van overheidswege (waaronder parkeergelden), exclusief de kosten van vervoer etc.
 5. Indien zich prijsverhogingen c.q. tariefswijzigingen voordoen, al dan niet wegens voorschriften van overheidswege, behoudt Nadinea zich het recht voor het prijsverschil door te berekenen, ook al geschiedt dit alles ten gevolge van een reeds bij aanbieding te voorziene omstandigheid.
 6. Wanneer geen overeenkomst volgt uit een door Nadinea op aanvraag van de Opdrachtgever uitgebrachte offerte is hij gerechtigd de kosten die verbonden zijn met het uitbrengen van die offerte aan de Opdrachtgever door te berekenen. De Opdrachtgever is verplicht de offerte aan Nadinea te retourneren.
 7. Wanneer de Opdrachtgever bij de overeenkomst een besloten of een naamloze vennootschap in oprichting betreft, dan blijven de oprichters c.q. vennoten ook na bekrachtiging van de rechtshandeling door de opgerichte vennootschap hoofdelijk aansprakelijk jegens Nadinea.
 8. Verkoop of terbeschikkingstelling aan een derde door de Opdrachtgever van het te bewerken object na opdrachtverlening doch voor of tijdens de uitvoering, heeft geen gevolgen voor de overeenkomst.
 9. Nadinea is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Nadinea zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Nadinea de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig en juist Advies, levering en realisatie door Nadinea mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatieve gegevens of materialen.
 3. Indien Nadinea op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
 4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Nadinea, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Nadinea volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico zaken of diensten van derden betrekt, waarna deze zaken of diensten worden doorgeleverd aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de Opdrachtgever. Hanteren genoemde toeleveranciers geen Algemene Voorwaarden dan gelden deze voorwaarden onverkort voor zover Nadinea bij die levering partij is.

 

Artikel 5. Wijziging van de opdracht

 1. Een wijziging van de opdracht dient binnen 10 werkdagen schriftelijk te geschieden. Zij zal pas gevolgen hebben wanneer de acceptatie ervan door Nadinea schriftelijk is bevestigd, dan wel indien acceptatie blijkt uit enige handeling van Nadinea. Hogere kosten voortvloeiende uit een dergelijke wijziging komt voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Een mondelinge wijziging in de opdracht is geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Reclames daaromtrent worden niet geaccepteerd.
 3. Mocht tijdens de uitvoering van het werk blijken dat het, deels of geheel, door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dan treedt de partij die daarmee het eerst bekend wordt in overleg met de andere, waarbij in ieder geval de financiële consequenties worden besproken. Verrekening n.a.v. deze wijziging vindt, bij aanneming van werk, plaats op basis van meer- of minderwerk.

 

Artikel 6. Annulering en schorsing

 1. Gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht maakt Opdrachtgever schadeplichtig jegens Nadinea voor alle kosten die voor de uitvoering van de opdracht reeds zijn gemaakt, onverminderd het recht van Nadinea de Opdrachtgever aan te spreken wegens omzet- en winstderving. In geval van aanneming van werk heeft Nadinea recht op de aanneemsom, verminderd met de door hem bespaarde kosten, doch vermeerderd met de kosten die hij ten gevolge van de beëindiging heeft moeten maken.
 2. Bij annulering worden alle nog niet opeisbare vorderingen van Nadinea op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.
 3. Ingeval van aanneming van werk is de Opdrachtgever, als Opdrachtgever, bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Alle kosten die hieruit voor Nadinea voortvloeien dienen aan haar te worden vergoed. Te treffen voorzieningen worden als meerwerk beschouwd. Voor schade die gedurende deze schorsing aan het werk ontstaat kan Nadinea geen aansprakelijkheid accepteren.
 4. Bij een schorsingsperiode van langer dan 10 werkdagen kan Nadinea een betaling vorderen, evenredig aan het reeds uitgevoerde gedeelte. Materialen en (hulp)stoffen, door Nadinea betaald en op het werk aangevoerd, worden hierin meegenomen. Bij schorsing van langer dan een maand kan Nadinea het werk beëindigen. Alsdan wordt overeenkomstig het eerste lid van dit artikel afgerekend.
 5. Wanneer uitvoering van het werk onmogelijk is geworden door tenietgaan of verloren gaan van de te bewerken zaak, zonder dat dit Nadinea kan worden toegerekend, is Nadinea gerechtigd op grondslag van de verrichtte arbeid en gemaakte kosten een evenredig deel van de aanneemsom aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met nog niet opeisbare maar wel verschuldigde kosten in het kader van de opdracht. Bij opzet of grove schuld van de Opdrachtgever is Nadinea gerechtigd tot een bedrag, berekend overeenkomstig het eerste lid van deze bepaling.

 

Artikel 7. Verplichtingen en risico’s van de Opdrachtgever

 1. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst niet, niet geheel, of niet goed nakomt, dan wel het aannemelijk is dat dit het geval zal zijn, is zij reeds door dat feit in verzuim.
 2. Iedere tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting, geeft Nadinea het recht de uitvoering van de overeenkomst, waaronder afgifte van zaken, op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht gemaakte kosten, alsmede schade, waaronder wegens gederfde winst, de Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd haar recht nakoming te verlangen. Nadinea is niet aansprakelijk voor schade aan het werk, voortvloeiende uit bedoelde opschorting.
 3. Alle schaden en kosten voor Nadinea, die voortvloeien uit vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn geheel voor rekening van laatstgenoemde, ongeacht of er sprake is van overmacht aan dier zijde.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich Nadinea alle benodigde informatie te verschaffen, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, en vrijwaart Nadinea voor alle schade, alsmede voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook gedaan en al dan niet ontstaan tengevolge van door Opdrachtgever gegeven informatie.
 5. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat Nadinea tijdig kan beschikken over:

– alle benodigde gegevens en goedkeuringen, (waaronder tekeningen, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);

– (toegang tot) het object, gebouw, e.d. waar uitvoering van de opdracht betrekking op heeft;

– voldoende gelegenheid en ruimte beschikbaar is voor aan-, afvoer en veilige opslag van (hulp)stoffen, materialen, werktuigen, etc.;

– voldoende elektriciteit-, gas- en wateraansluitpunten alsmede perslucht; G. Elektriciteit, water en gas zijn voor rekening van de Opdrachtgever;

 1. Heffingen, stortgelden, opslagkosten en alle andere kosten, door Nadinea gemaakt om de zaken af te voeren of op te slaan, al of niet voorzien, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Nadinea is gerechtigd de kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, alsmede andere noodzakelijke kosten voor het plaatsen of transporteren van bedoelde zaken aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 2. Materialen en gereedschappen zijn, ook indien in eigendom bij Nadinea of een door haar ingeschakelde derde, voor risico van de Opdrachtgever zodra zij zich op het werk bevinden. Opdrachtgever is gehouden direct na het verstrekken van de opdracht haar assurantiemaatschappij over de werkzaamheden te informeren en te verzoeken of voor de periode van uitvoering van de opdracht verhoogde premie opstal en inboedelverzekering is verschuldigd als ware het eigendom van Opdrachtgever.
 3. Indien door omstandigheden die niet voor rekening en risico van Nadinea komen, waaronder weersomstandigheden, ten behoeve van de werkzaamheden door Nadinea van derden gehuurde materialen enige tijd ongebruikt blijven, blijft Nadinea gerechtigd zijn kosten ter zake aan de Opdrachtgever door te berekenen, inclusief eventueel overeengekomen opslag.
 4. Indien de Opdrachtgever Nadinea opdraagt volgens een bepaalde werkwijze dan wel volgens bepaalde tekeningen te werken, vrijwaart hij Nadinea voor aanspraken van derden verband houdende met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten of t.g.v. de bepaalde werkwijze ontstane hinder.
 5. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Nadinea onbelemmerd de werkzaamheden kan aanvangen en voortzetten. Noodzakelijk te plegen voorbereidingshandelingen die niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 8. Verplichtingen en risico’s van Nadinea

 1. Alle termijnen (waaronder begrepen van levering realisatie of periode voor het verstrekken van Advies) worden bij benadering en naar beste weten opgegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn zij niet bindend en is Nadinea door overschrijding ervan niet schadeplichtig. Een overeenkomst m.b.t. aanneming van werk bepaalt de datum van aanvang en de duur van het werk. Indien Nadinea niet op de overeengekomen datum begint dan wel het werk niet voortzet, kan de Opdrachtgever haar middels een aangetekend schrijven sommeren binnen zeven werkdagen het werk aan te vangen c.q. voort te zetten. Indien Nadinea daaraan niet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de sommatie voldoet is de Opdrachtgever gerechtigd het werk door een derde uit te laten voeren c.q. voort te laten zetten. De meerkosten die daarmee gepaard gaan komen, mits binnen redelijke grenzen en tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Nadinea, voor rekening van Nadinea.
 2. Nadinea wijst de Opdrachtgever op onvolkomenheden in door of namens deze voorgeschreven werkwijzen, en in voorgeschreven of ter beschikking gestelde materialen en/of zaken, enkel voor zover Nadinea deze onvolkomenheden kende of behoorde te kennen.
 3. In geval van aanneming van werk in regie maakt Nadinea iedere veertien dagen rapporten op, en levert deze in bij Opdrachtgever. De rapporten gelden als basis van de door Nadinea ter zake te verzenden facturen. In de rapporten wordt o.m. mededeling gedaan omtrent de vordering en stand van het werk, de wijzigingen in de opdracht, de verwerkte uren, onwerkbaar weer, aan- en afvoer van materialen en hulpmiddelen, en opneming, goedkeuring en oplevering, dan wel ingebruikneming van het werk of van een gedeelte daarvan. Een rapport wordt geacht te zijn goedgekeurd indien de Opdrachtgever niet binnen drie dagen na ontvangst ervan schriftelijk anders doet blijken.

 

Artikel 9. Materialen en (hulp)stoffen

 1. Door of in opdracht van Nadinea gebruikte stoffen en materialen zijn van goede hoedanigheid en geschikt voor hun bestemming. Door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven stoffen en materialen worden geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd en geschikt te zijn voor hun bestemming. Nadinea is nimmer aansprakelijk voor gebreken voortvloeiende uit het gebruik van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat bouwstoffen en materialen die uit het werk komen door de Opdrachtgever worden opgeslagen/afgevoerd. Indien Nadinea zorgdraagt voor opslag/afvoer, dan is dat voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Vervanging van door de Opdrachtgever voorgeschreven of goedgekeurde materialen is voor haar rekening en risico. Evenzo is voor dier rekening de schade als gevolg van door de Opdrachtgever of door derden in opdracht van de Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen

 

Artikel 10. Keuring, reclame en garanties

 1. Door of vanwege Nadinea (op)geleverde zaken of afgeronde werkzaamheden worden door de Opdrachtgever direct bij melding door Nadinea van levering of gereedkomen gekeurd, en ingeval van Advies binnen vijf werkdagen na afgifte van het schriftelijk bescheiden door Opdrachtgever beoordeeld. Bestaat levering uit meerdere leveranties, dan keurt de Opdrachtgever direct na de eerste melding. De keuring mag door een derde worden uitgevoerd, en Nadinea mag bij de keuring aanwezig te zijn. Mocht uit deze keuring blijken dat het geleverde niet aan de verwachtingen voldoet, dan stelt de Opdrachtgever Nadinea daar onverwijld van in kennis, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Buiten opdrachten vallende onder aanneming van werk dienen reclames door de Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na levering c.q. gereedkomen per aangetekend schrijven ter kennis van Nadinea te worden gesteld, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak. Iedere beschikkingshandeling door of vanwege de Opdrachtgever is een handeling van acceptatie, en sluit reclame uit. Het in behandeling nemen van een reclame houdt in geen geval erkenning van de juistheid of tijdelijke indiening ervan in.
 3. Reclames aangaande de kwaliteit van het materiaal kunnen, voor zover niet anders is bepaald, niet worden erkend. Hiervan is in ieder geval sprake indien bij uitvoering van de opdracht gebruik is gemaakt van door Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen c.q. door derden in opdracht van Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 4. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bedragen dienen binnen 6 werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van Nadinea te worden gesteld, op straffe van verval van iedere aanspraak.
 5. Garantie op uitvoerbaarheid van verstrekt Advies wordt enkel verleend wanneer en voor zover dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Voor opgeleverde opdracht geldt een garantietermijn van zes maanden, maar niet t.a.v. glas en lichte verkleuringen, kleurafwijkingen, etc. Voor fabricagefouten die naar hun aard eerst na langere tijd kunnen worden ontdekt geldt een garantietermijn van een jaar na oplevering en indien de garantietermijn van de toeleverancier voor betreffend product langer is die termijn.
 6. Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming heeft tot gevolg dat gegeven garantie komt te vervallen. Hiervan is in ieder geval sprake,

– indien Opdrachtgever na oplevering derden, zonder schriftelijke instemming van Nadinea, reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten,

– indien Opdrachtgever voor de eindoplevering het bewerkte in gebruik neemt,

– indien Opdrachtgever het werk zoals bij opdracht beschreven op andere wijze en niet dienovereenkomstig in gebruik neemt,

– indien Opdrachtgever in haar zorgplicht tekortschiet. Bijvoorbeeld door het blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude of hitte, etc.

 

Artikel 11. Aanneming van werk, meer- en minderwerk

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt tenminste plaats: in geval van wijziging in de opdracht en/of in de voorwaarden van uitvoering, ingeval van afwijking van de bedragen van de stelposten, in geval van afwijking van verrekenbare hoeveelheden, en indien het werk wordt geschorst dan wel gewijzigd uitgevoerd dient te worden.
 2. Als bij eindafrekening blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk die van het meerwerk overtreft heeft Nadinea recht op een bedrag ter hoogte van 10% van het verschil daartussen.
 3. Niettegenstaande art. 5 laat een mondelinge wijziging in de opdracht, meer- of minderwerk tot gevolg hebbende, de aanspraken van partijen op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. De bewijslast ligt in dat geval bij Opdrachtgever.
 4. De uitgaven i.v.m. de stelposten worden berekend door de aan Nadinea berekende prijzen c.q. door Nadinea gemaakte kosten te vermeerderen met een aannemersvergoeding ad 20%.
 5. De kosten voor het verwerken van zaken, ten laste komende van een stelpost uitsluitend betrekking hebbende op de aanschaf daarvan, worden geacht in de aannemingssom te vallen. Zij worden echter wel ten laste van die stelpost verrekend indien door de invulling daarvan de kosten hoger blijken dan waarmee Nadinea redelijkerwijs rekening had moeten houden.
 6. Blijken overeengekomen verrekenbare hoeveelheden te hoog of te laag te zijn om het werk tot stand te brengen, dan vindt verrekening plaats van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

 

Artikel 12. Aanneming van werk: keuring en oplevering

 1. Een redelijke termijn voor de dag dat naar zijn mening het werk af is, nodigt Nadinea de Opdrachtgever uit het werk op te nemen. Opneming geschiedt binnen 2 werkdagen na bedoelde dag.
 2. Geschiedt opneming niet binnen deze termijn, dan kan Nadinea de Opdrachtgever nogmaals verzoeken binnen 2 werkdagen het werk op te nemen. Doet deze dit wederom niet, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de dag van eerste gereed melding. Het werk, of een gedeelte ervan, wordt voorts geacht te zijn goedgekeurd op de dag dat, indien en voor zover, de Opdrachtgever het werk in gebruik neemt.
 3. Na de opname bericht de Opdrachtgever, in geval van afkeuring, Nadinea binnen 2 werkdagen schriftelijk van die afkeuring, onder benoeming van de reden van afkeuring.
 4. Kleine gebreken die het gebruik van het object niet belemmeren zijn geen geldige grond het werk af te keuren. Indien zich kleine gebreken voordoen bericht de Opdrachtgever Nadinea zulks schriftelijk binnen 2 werkdagen na de opname, onder opgave van die gebreken. Nadinea zal die gebreken binnen 25 werkdagen herstellen, met uitzondering van die gebreken die uit hoofde van de overeenkomst of deze voorwaarden voor rekening en risico van Opdrachtgever komen. Daarna is Nadinea niet meer aansprakelijk voor gebreken of tekortkomingen aan het werk, behoudens het geval dat zich door schuld van Nadinea gebreken voordoen die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs eerder had kunnen onderkennen, Nadinea van het ontstaan van dergelijke gebreken had behoren te weten, en aan Nadinea terstond na ontdekking ervan per aangetekend schrijven melding wordt gemaakt.
 5. Heropnemen na onthouding van goedkeuring geschiedt overeenkomstig het vorenstaande.

 

Artikel 13. Aanneming van werk: oplevering en opleveringstermijn

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het conform het vorenstaande is of wordt geacht te zijn goedgekeurd. De dag dat het werk is of wordt geacht te zijn goedgekeurd geldt als dag van oplevering.
 2. Wanneer oplevering uiterlijk moet geschieden op een dag, niet zijnde een werkdag, wordt er opgeleverd op de eerstvolgende werkbare werkdag.
 3. De termijn van oplevering mag worden verlengd indien door overmacht, door wijziging in de opdracht c.q. voorwaarden van uitvoering, door omstandigheden, niet voor rekening en risico van Nadinea komende, of door maatregelen van overheidswege, oplevering binnen de overeengekomen termijn niet redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
 4. Overschrijding van de oplevertermijn met vijf werkbare werkdagen maakt Nadinea op generlei wijze schadeplichtig. Na deze termijn bedraagt de gefixeerde schadevergoeding voor te late oplevering, voor rekening en risico van Nadinea komende, een bedrag van 50,00 Euro per werkbare werkdag dat te laat wordt opgeleverd.
 5. M.b.t. de vraag of de opleveringstermijn is overschreden geldt i.t.t. het eerste lid als dag van oplevering de dag dat de Opdrachtgever door Nadinea is uitgenodigd het werk te komen opnemen, echter enkel indien het werk vervolgens is goedgekeurd of wordt geacht dit te zijn.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Voor zover in deze voorwaarden aansprakelijkheden niet uitdrukkelijk worden aanvaard, zijn de door Nadinea te verrichten werkzaamheden voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve accepteert Nadinea geen aansprakelijkheid voor schade, en vrijwaart de Opdrachtgever Nadinea ondermeer (voor aanspraken van derden) wegens schade ten gevolge van:

– fouten c.q. gebreken in het materiaal of de kwaliteit daarvan dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.

– misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

– fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

– gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

– fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

– fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

– veroorzaakt door diegene die hij tot de uitvoering van de opdracht (deels) in haar plaats heeft gesteld;

– die ontstaat doordat Nadinea de overeenkomst beëindigt of de last tot vervullen van de opdracht opzegt.

 1. De Opdrachtgever zal de door Nadinea te bewerken objecten genoegzaam verzekerd hebben en houden, speciaal tegen inbraak-, brand-, storm- en waterschade. Nadinea aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Nadinea is niet aansprakelijk voor schade aan het werk: ~ als gevolg van buitengewone omstandigheden waarvoor hij in verband met de aard van het werk naar redelijkheid en billijkheid geen passende maatregelen had hoeven te nemen; ~ als gevolg van geen, onjuiste of onvolledige informatie over de ligging van kabels, buizen, leidingen, of als gevolg van welk gebrek aan informatie dan ook;
 3. Voor door Nadinea aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel, materiaal, etc., draagt de Opdrachtgever volledige verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid houdt tevens in een vrijwaring voor aanspraken van derden.
 4. Storing in het bedrijf van Nadinea ten gevolge van overmacht heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen Nadinea en Opdrachtgever over en weer zullen worden opgeschort zolang als de overmachtsituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht Nadinea van zijn verplichtingen en is hij op generlei wijze schadeplichtig. Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die Nadinea ter uitvoering van de opdracht of gedeelte daarvan heeft aangesteld. In geval van overmacht zal Nadinea daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft tot 7 dagen na ontvangst van bedoelde mededeling het recht om de opdracht te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst naar evenredigheid te vergoeden.
 5. De aansprakelijkheid van Nadinea blijft te alle tijde beperkt tot herstel/vervanging dan wel creditering van het aan de Opdrachtgever ter zake in rekening gebrachte, een en ander ter keuze van Nadinea. Nadinea accepteert nimmer aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van gederfde winst of omzet, bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade, in welke vorm dan ook.
 6. Indien Nadinea uit hoofde van enige overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever en op eigen kosten een verzekering heeft afgesloten accepteert zij slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de uit te keren verzekeringspenningen.

 

Artikel 15. Eigendommen en licentie

 1. De eigendom van door Nadinea aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijft bij Nadinea, zij gaat pas over op de dag waarop de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken en diensten, inclusief voorafgaande leveringen en diensten, is voldaan, onverminderd het (verzekerings)risico van de Opdrachtgever voor die zaken.
 2. Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de Opdrachtgever niet gerechtigd de zaken in bewaring te geven, te ver- vreemden of te bezwaren met enig persoonlijk of zakelijk recht, dan wel er op enige andere wijze over te beschikken, een en ander uitgezonderd handelingen in de normale uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Omtrent zaken die door of vanwege de Opdrachtgever aan Nadinea zijn toevertrouwd draagt Nadinea dezelfde zorg zoals hij die voor zijn eigen zaken aanwendt. Het risico voor bedoelde zaken blijft echter bij de Opdrachtgever.
 4. Alle rechten en eigendommen van intellectuele aard op de door Nadinea ontworpen of tot stand gebrachte tekeningen, ontwerpen, modellen, onderhoudsrapporten, handleidingen etc. blijven bij hem berusten, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat geval zijn alle kosten daaruit voortvloeiende voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Door Nadinea tot stand gebrachte tekeningen, rapporten, offertes e.d. mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Kopiëren of anderszins vermenigvuldigen ervan is verboden.
 6. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtgever aan Nadinea bekend te zijn gemaakt.
 7. Tenzij anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Nadinea veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.
 8. Nadinea heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, waaronder het plaatsen van afbeeldingen op zijn website.

 

Artikel 16. Betalingen

 1. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen en door Nadinea schriftelijk bevestigd en dient te geschieden door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Nadinea. Schuldvergelijking en aftrek is, evenals opschorting, niet toegestaan.
 2. Voor opdrachten die een langere bewerkingstijd vereisen, alsmede voor gecombineerde of samengestelde opdrachten, of voor werk uit hoofde van aanneming van werk, zal betaling bij gedeelten kunnen worden verlangd.
 3. Door overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever geacht in verzuim te zijn. Alsdan is Nadinea gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met een contractuele rente van 5,0% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd het recht het bedrag te vermeerderen met incasso-, gerechts-, en andere inningkosten, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250,00 Euro. D. Betalingen zullen in het geval van sub C. in eerste instantie worden aangemerkt als betaling van rente en kosten, ongeacht onder welke omschrijving zij werden verricht.
 4. Ingeval door Nadinea een eindafrekening is opgesteld is de vervaldatum veertien dagen na de indiening daarvan.
 5. Nadinea is te alle tijde gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen, ook indien zulks bij het aangaan van de overeenkomst niet uitdrukkelijk is bedongen en de Opdrachtgever een krediet is gegund. Nadinea kan de nakoming opschorten indien de verlangde zekerheid niet wordt of kan worden gegeven. Evenzo worden in bedoeld geval alle nog niet opeisbare vorderingen van Nadinea op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
 6. Onverminderd de overige betalingscondities heeft Nadinea het recht ontvangen verzekeringspenningen in mindering te brengen op het ter zake van de overeenkomst verschuldigde.
 7. In geval de Opdrachtgever surseance van betaling/wettelijke schuldsanering aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren dan wel de vrije beschikking over zij vermogen c.q. een deel daarvan is komen te verliezen, worden alle op dat moment nog niet opeisbare vorderingen van Nadinea direct opeisbaar.

 

Artikel 17. Onderaanneming

Indien Nadinea optreedt als hoofdaannemer is hij gerechtigd betalingen aan haar onderaannemer op te schorten totdat deze aan Nadinea heeft overgelegd: verklaringen, niet ouder dan drie maanden, van goed betalingsgedrag, afgegeven door Bedrijfsvereniging en Fiscus alsmede een G-rekening overeenkomst met een bankinstelling. Nadinea is gerechtigd te verlangen dat de factuur van de onderaannemer het loonsomgedeelte aangeeft, en dat het aan dat loonsomgedeelte gerelateerde belasting- en premiedeel op een voor reservering van belastingen en premies geopende, geblokkeerde rekening van onderaannemer wordt betaald.

 

Artikel 18. Rechts- en forumkeuze

 1. De burgerlijke rechter te Utrecht is met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van transacties, overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten en nadere overeenkomsten tussen Nadinea en de Opdrachtgever.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het Nederlands burgerlijk recht gelden onverkort wanneer de Opdrachtgever een buitenlandse betreft, ongeacht waar de leverantie c.q. werkzaamheden worden verricht.

 

Artikel 19. Slotbepaling

Strijdigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden met ter zake geldende wettelijke regelingen, dan wel met de onderliggende overeenkomst heeft slechts consequenties voor die bepalingen. Het laat onverlet de gelding van het overige in deze algemene voorwaarden geregelde.

 

Design by Nadinea

voor deze,

Mw. N. Kuling – Sint Nicolaas (eigenaar)